Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 8.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 10 marca 2015 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r.  poz. 379, poz. 1072) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady IV sesji Rady Gminy w sprawach:

1)  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo w 2015 r.
2)   ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
3)  określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miastkowo jest organem prowadzącym
4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2015-2019,
5)  zmian w budżecie gminy na 2015 r.
- stanowiące załączniki Nr 1 - 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Upoważniam:
1) Inspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 1  wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia
2) Inspektora do spraw oświaty, kultury i sportu do do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 2 i 3  wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.
3) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 4 i 5  wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T
Kazimierz Górski
 

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-03-11 12:19
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-03-11 12:19
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 168