Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 7.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 9 marca 2015 r.
w sprawie zarządzenia wyborów organów samorządu mieszkańców wsi na terenie Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz.379, poz. 1072)  oraz § 9 uchwały Nr VII/42/2011 Rady Gminy Miastkowo z dnia 23 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miastkowo (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 259, poz. 3075) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory sołtysów i członków rad sołeckich na terenie sołectw w Gminie Miastkowo.

§ 2. Wybory należy przeprowadzić w okresie od dnia 1  do 30 kwietnia 2015 r.

§ 3. Pracownik wyznaczony do obsługi danego sołectwa w porozumieniu z sołtysem ustali dokładny termin zebrania wyborczego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

W Ó J T

Kazimierz GórskiInformacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-03-18 09:04
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-03-18 09:04
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 176