Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 10.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877)  zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, według którego:

   1)  Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 17 534 039,77 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących – 16 166 043,47 zł;

- plan dochodów majątkowych – 1 367 996,30 zł;

2) Wykonanie –16 172 475,48 zł, w tym:

- dochody bieżące – 16 023 089,56 zł;

- dochody majątkowe – 149 385,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1A.

3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 18 556 535,77 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących – 15 514 241,47 zł;

- plan wydatków majątkowych – 3 042 294,30 zł;

4) Wykonanie – 16 518 841,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 13 967 328,69 zł;

- wydatki majątkowe – 2 551 513,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2A.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Przyjąć sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych za 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Przyjąć sprawozdanie z  wykonania planów finansowych samorządowych jednostek kultury za 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Przyjąć informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Zarządzenie wraz z załącznikami przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Wójt

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 313,35 KB 64

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-04-23 07:58
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-04-23 07:58
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-04-23 07:59
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 217