Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 12.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 1 kwietnia 2015 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad IV sesji odbytej w dniu 31 marca 2015 r.

1) uchwała Nr IV/22/2015 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo
w 2015 roku -
– zobowiązuje się inspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska do koordynacji Programu, od dnia wejścia w życie uchwały

2) uchwała Nr IV/23/2015 w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów
 dziecięcych -
 zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do przekazania uchwały Wojewodzie oraz Redakcji Dziennika Urzędowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego celem publikacji, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

3) uchwała Nr IV/24/2015 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miastkowo jest organem prowadzącym - zobowiązuje się Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do przekazania uchwały dyrektorom szkół podstawowych na terenie gminy, a inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do przekazania uchwały Wojewodzie, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

4) uchwała Nr IV/25/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2015 – 2019 - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do realizacji uchwały, realizacja w latach 2015 – 2019;

5) ) uchwała Nr IV/26/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zapewnienia realizacji budżetu zgodnie z postanowieniami uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W ó j t

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-05-06 14:04
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-05-06 14:04
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 200