Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 19.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 12 maja 2015 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r.  poz. 379, poz. 1072) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady V sesji Rady Gminy w sprawach:
1)    zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2)    wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3)    przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
4)    rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
      - stanowiące załączniki Nr 1 - 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Upoważniam:

1) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 1  wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

2) Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 2 i 3  wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia;

3) Przewodniczącego Rady Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 4  wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W Ó J T

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-05-14 11:49
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-05-14 11:49
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 185