Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 24.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad V sesji odbytej w dniu 27 maja 2015 r.

1) uchwała Nr V/27/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zapewnienia realizacji budżetu zgodnie z postanowieniami uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

2) uchwała Nr V/28/2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- zobowiązuje się podinspektora do spraw gospodarki odpadami komunalnymi do stosowania formularzy określonych w uchwale,
od wejścia w życie uchwały;

3) uchwała Nr V/29/2015 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę - zobowiązuje się podinspektora do spraw gospodarki odpadami komunalnymi do naliczania opłat za pobór wody zgodnie z zapisem
w uchwale, od wejścia w życie uchwały;;

4) uchwała Nr IV/30/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej -  zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy
do przekazania uchwały: stronie zainteresowanej( skarżącemu), Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej, Wójtowi , Wojewodzie , niezwłocznie po jej otrzymaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W ó j t

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-05-29 15:17
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-05-29 15:17
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 187