Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 26.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 5 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz Zarządzenia Nr 20/2015 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Powołuję Komisję do zweryfikowania i zaopiniowania ofert złożonych o dotację w ramach otwartego konkursu ofert w następującym składzie:
1) Mariola Kupidłowska                 - przewodniczący
2) Aneta Wiśniewska                     - członek
3) Dorota Prytuła                          - członek

§ 2. Do zadań Komisji należy:
1) otwarcie ofert,
2) sporządzenie protokołu z postępowania konkursowego,
3) dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty,
4) przedłożenie wyników prac Komisji Wójtowi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-06-08 11:17
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-06-08 11:17
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 194