Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 27.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 17 czerwca 2015 r.
 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r.  poz. 379, poz. 1072) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady VI sesji Rady Gminy w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdań gminy za 2014 r.;
2) udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania  budżetu  za 2014 r.;
3) zmian w budżecie gminy na 2015 r.;
4) kontynuacji członkostwa Gminy Miastkowo w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Sąsiedzi" z siedzibą w Łomży;
5) powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądowych;

      - stanowiące załączniki Nr 1 - 5 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Upoważniam:

1) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 1, 2, 3  wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

2) Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 5  wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

§ 3. Projekt uchwały wymieniony w § 1 pkt 4 przedstawię w czasie obrad sesji osobiście.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W Ó J T

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-06-24 13:53
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-06-24 13:53
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 179