Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 23.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Miastkowo w obrębie Tarnowo.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2014 r. poz. 518, poz. 805) oraz § 2 ust. 1 i 2 uchwały Rady Gminy Miastkowo Nr XVI/87/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. WP. z 2009 r. Nr 8, poz. 65) zarządzam co następuje:

§ 1. Postanawiam zbyć w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny nr 5, wydzielony w budynku "sześciorak" w Tarnowie przy ulicy Głównej 40, o powierzchni użytkowej 31,01m2 wraz z udziałem w gruncie  wynoszącym 0,091, działka o numerze ewid. 542/10  dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą Nr KW LM1L/ 000028996/0.

§ 2. Ustalam cenę wywoławczą 8700 zł (słownie osiem tysięcy siedemset złotych).

§ 3. Szczegółowy opis nieruchomości przedstawia wykaz stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 244,09 KB 58

Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-06-24 14:07
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-06-24 14:07
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-06-24 14:41
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 190