Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 32.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 1 lipca 2015 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad VI sesji odbytej w dniu 30 czerwca 2015 r.

1) uchwała Nr VI/31/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań gminy za 2014 r.

    uchwała Nr VI/32/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.

  - zobowiązuje się inspektora ds. obsługi Rady Gminy do przekazania uchwał Regionalnej Izbie Obrachunkowej, niezwłocznie po wejściu w życie uchwał;

2) uchwała Nr VI/33/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zapewnienia realizacji budżetu zgodnie z postanowieniami uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

3) uchwała Nr VI/34/2015 w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Miastkowo w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Sąsiedzi" z siedzibą w Łomży - zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do przekazania uchwały Wojewodzie oraz Lokalnej Grupie Działania, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

4) uchwała Nr VI/35/2015 w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądowych- zobowiązuje się Przewodniczącą do zorganizowania posiedzenia Zespołu, rozpatrzenia dokumentacji zgłoszonych kandydatów na ławników i przedstawienia Radzie opinii zespołu o zgłoszonych kandydatach, do dnia 10 września 2015 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W ó j t

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-07-01 14:26
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-07-01 14:26
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 193