Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 42.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 1 września 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników w formie elektronicznej
Na podstawie § 22 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz.1170) zarządzam, co nastepuje:
 
§ 1. Wyrażam zgodę na prowadzenie w Publicznym Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć świetlicowych i innych zajęć od roku szkolnego 2015/2016 wyłącznie w formie elektronicznej.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

WÓJT

Kazimierz GórskiInformacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-10-02 07:52
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-10-02 07:52
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 184