Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 41.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu gminy ogółem 17 385 674,65 zł, w tym:
- dochody bieżące - 15 987 503,64 zł,
- dochody majątkowe - 1 398 171,01 zł.
2. Wydatki budżetu gminy ogółem 16 788 202,65 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 15 182 922,58 zł,
- wydatki majątkowe - 1 605 280,07 zł.
 
§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt
 
Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-10-02 08:02
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-10-02 08:02
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 162