Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 51.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 2 października 2015 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad VIII sesji odbytej w dniu 30 września 2015 r.

1) uchwała Nr VIII/37/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zapewnienia realizacji budżetu zgodnie z postanowieniami uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

2) uchwała Nr VIII/38/2015 w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - zobowiązuje się Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami do przekazania uchwały administratorom  jednostek organizacyjnych gminy oraz koordynowania uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

3) uchwała Nr VIII/39/2015 w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy uprawnień do ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - zobowiązuje się Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami do zebrania od administratorów obiektów i urządzeń użyteczności publicznej propozycji wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów wraz z kalkulacją uwzględniającą bieżące niezbędne koszty  utrzymania danego obiektu lub urządzenia, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W ó j t

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-10-06 11:26
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-10-06 11:26
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 167