Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 54.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013, poz. 594, poz.645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072)  oraz uchwały Nr VIII/39/2015 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 września 2015 r. w sprawie  powierzenia Wójtowi Gminy uprawnień do ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,  zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam stawki brutto za wynajem pomieszczeń w budynkach po zlikwidowanych szkołach podstawowych, w miejscowościach Drogoszewo i Tarnowo, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.  Ustalam stawki brutto za wynajem i korzystanie z obiektów i urządzeń  placówek oświatowych prowadzonych przez gminę zgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 3.  Ustalam stawki brutto za wynajem i korzystanie z obiektów i urządzeń  Gminnego Ośrodka Kultury  zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwość obniżenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Każdorazowy taki przypadek wymaga osobnej akceptacji Wójta.

§ 5. 1. Upoważniam kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do zawierania umów o korzystanie z obiektów i urządzeń podległych im placówek i do wystawiania faktur..

2. Wynajmu obiektów i urządzenia dokonuje się na podstawie podania, w którym wynajmujący zaznacza termin wynajmu od (dzień, miesiąc, rok) do (dzień, miesiąc, rok),  konkretny dzień lub dni tygodnia w których odbywać się będą zajęcia oraz godziny tych zajęć.

3. Każdorazowy wynajem obiektów wymaga zawarcia umowy, w której szczegółowo określa się terminy wynajmu  oraz inne zasady korzystania z wynajmowanych obiektów i urządzeń.

§ 6. Przy jednorazowym wynajmie pomieszczeń kierownik danej jednostki wystawia fakturę po zrealizowaniu usługi,  przy wynajmach na okres dłuższy fakturę  za usługi wystawia się w terminie zgodnym z umową.

§ 7. Traci moc zarządzenie:

1)  Nr 36.2013 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 27 września 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

2)  Nr 39.2014 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 27 października 2014 r  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W ó j t

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 49,8 KB 233

Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-10-30 10:14
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-10-30 10:14
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-10-30 10:14
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 192