Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 3/03
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 7 stycznia 2003 r.
umorzenia opłaty za dzierżaw
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz. 588, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 ) zarządza się , co następuje:

§ 1

Umarzam dzierżawcy Panu Ryszardowi Kasztelan i Waldemarowi Boć opłatę za dzierżawę budynku Przychodnia dla Zwierząt w Miastkowie , w wysokości 1.198 , 80 zł ( słownie : jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt osiem 80/100) za okres czterech miesięcy 2003 r.

§ 2

Zarządza się umorzenie należności ze względu na poniesione koszty przez dzierżawcę i naprawienie szkody powstałej w wyniku pożaru.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .


W Ó J T
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-01-10 11:33
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-01-10 11:43
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 225