Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 7/03
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 stycznia 2003 r.
w sprawie rozłożenia na raty kwoty równej bonifikacie
Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz- U z 2000 r- Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz.1447 i Nr 154, poz.1800, 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 74 ,poz. 676, Nr 113.poz.984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Dz. U Nr 200, poz. 1682 ) i po rozpatrzeniu wniosku Pana Zdzisława Miszkiela zamieszkałego Łomża ul. Zdrojowa 48 , zarządza się, co następuje :

§1

Wyrażam zgodę na spłatę w 22 ratach, kwoty 4,476,90 zł słownie złotych ( cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć 90/100 ) równej bonifikacie udzielonej Panu Zdzislawowi Miszkielowi,

1.Ustalam wysokość pierwszej raty w kwocie 276,90 zł ( dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 90/100 ) a kolejne w wysokości 200 zł ( dwieście złotych ).

2.Ustałam termin zapłaty rat do 15 dnia każdego miesiąca, poczynając zapłatę pierwszej raty od miesiąca lutego 2003 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem pojęcia.


WÓJT
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-02-03 11:47
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-02-03 11:54
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 229