Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 60.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad IX sesji odbytej w dniu 24 listopada 2015 r.

1) uchwała Nr IX/40/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo

-uchwała Nr IX/41/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo (obręb Gałkówka) - zobowiązuje się Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami do realizacji uchwały zgodnie z przepisami szczegółowymi, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

2) uchwała Nr IX/42/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podlaskiego - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do przekazania środków zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

3) uchwała Nr IX/43/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zapewnienia realizacji budżetu zgodnie z postanowieniami uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

4) uchwała Nr IX/44/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r. - zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do sporządzenia wymiaru podatku z uwzględnieniem stawek określonych przez Radę Gminy w terminie do końca miesiąca lutego 2016 r. oraz czuwanie nad terminowością wpłacanego podatku - realizacja 2016 rok;

5) uchwała Nr IX/45/2015 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 - zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do czuwania nad terminowością i wysokością wpłacanego podatku od środków transportowych – realizacja 2016 rok;

6) uchwała Nr IX/46/2015 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności - zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do poboru podatku w wysokości określonej przez Radę Gminy –
od wejścia w życie uchwały;

7) uchwała Nr IX/47/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych - zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych
do stosowania formularzy określonych w uchwale - przyjmowania informacji od rolników indywidualnych według ustalonych wzorów – od wejścia w życie uchwały;

8) uchwała Nr IX/48/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miastkowie -
zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przestrzegania zapisów w statucie, niezwłocznie po jego otrzymaniu.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W ó j t

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-12-08 09:50
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-12-08 09:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 159