Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 9/03
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 stycznia 2003 r.
przygotowania projektu uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 ) zarządzasię , co  następuje :

§ 1

Ustala się treść projektu uchwały , który wniesiony będzie pod obrady IV sesji
Rady Gminy w sprawie :
1. uchwalenia statutu Gminy Miastkowo
stanowiący załączniki Nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2

1. Upoważnia się :
1/ Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .


W ó j t
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-02-03 10:29
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-02-03 10:34
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 231