Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 10/03
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 24 lutego 2003 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 ) zarządzasię , co następuje :

§ 1

Ustala się treść projektów uchwał , które wniesione będą pod obrady IV sesji
Rady Gminy w sprawach :
1. odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo ;
2. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo ;
3. zmiany charakteru użytkowania gruntów z rolnego na leśny;
4. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok;
5. budżetu gminy na 2003 rok;
stanowiące załączniki Nr 1 – 5 do niniejszego zarządzenia .

§ 2

1. Upoważnia się :
1/ Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 4 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia ,
2. Projekty uchwał nie wymienione w § 1 punkty 1,2,3,5 przedstawię w czasie obrad sesji osobiście.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .


W ó j t
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-02-28 08:44
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-02-28 08:56
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 204