Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 13/03
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 18 marca 2003 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok
Na podstawie art.89 ust.2 i art.126 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U.z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ) zarządza się , co następuje :

§ 1.

1. Ustalić układ wykonawczy budżetu gminy dla szkół podstawowych na rok 2003 , w tym:
2. Plan dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Plan wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 , 3.

§ 2.

1. Ustalić układ wykonawczy budżetu gminy dla oddziałów przedszkolnych na rok 2003 , w tym :
2. Plan wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 4 , 5 .

§ 3.

Przekazać niezwłocznie zainteresowanym jednostkom informację o ustaleniach dokonanych w § 1 i 2 niniejszego zarządzenia .

§ 4.

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży , w trybie art. 90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym .

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003 .

W Ó J T
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-03-25 11:52
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-03-25 12:04
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 243