Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 17/03
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 6 maja 2003 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271 , Nr 214 , poz.1806 ) zarządza się , co następuje :

§ 1

Sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na V sesji Rady Gminy w dniu 30 kwietnia 2003 roku określają harmonogramy stanowiące załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8 do zarządzenia .

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w kolumnach 5 i 6 harmonogramów .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .


W Ó J T
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-05-08 10:00
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-05-08 10:08
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 236