Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 20/03
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 maja 2003 r.
w sprawie przedłużenia umowy najmu garażu
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001 r, Nr 142 , poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 588 , Nr 113, poz. 984, Nr 214 , poz. 1806 po rozpatrzeniu wniosku Pani Teresy Bućko dotyczącego przedłużenia umowy najmu garażu zarządzam co następuje :

§1

Oddaje w najem Pani Teresie Bućko zamieszkałej Miastkowo ul. Łomżyńska 9a/7, garaż wydzielony w budynku gospodarczym przy ulicy Łomżyńskiej 14 w Miastkowie, na okres 3 lat tj. od dnia l czerwca 2003 r.. do dnia 31 maja 2006 roku, w celu garażowania własnego pojazdu, za kwotę 360 zł rocznie słownie złotych ( trzysta sześćdziesiąt ) 30 zł miesięcznie.
Czynsz należy uiszczać miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem pojęcia.


WÓJT
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-06-03 12:40
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-06-03 12:46
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 225