Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 22/03
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 maja 2003 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz.U z 2001 r, Nr 142 , poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62, poz. 588 , Nr 113, poz. 984, Nr 214 , poz. 1806 ) zarządzam co następuje :

§ 1

Ustalam stawki czynszu za najem lokali użytkowych dla niżej wymienionych najemców :
1/ Telekomunikacja Polska S.A
Obszar Pionu Administracji w Białymstoku - 17,50 zł z VAT

2/ Poczta Polska
Rejonowy Urząd Poczty w Miastkowie - 11,35 zł z VAT

3/ Ryszard Kasztelan , Waldemar Boć
Przychodnia dla Zwierząt w Miastkowie
Z tytułu najmu parteru budynku - 2,50 zł z VAT
Za lokale mieszkalne - 0,90 zł

§ 2

Ustalone stawki czynszu obowiązują od dnia 1 lipca 2003 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


W Ó J T
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-06-09 09:04
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-06-09 09:16
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 216