Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 36/03
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 22 sierpnia 2003 r.
w sprawie utworzenia oraz określenia składu Gminnego Zespołu Reagowania
Na podstawie art.12 ust.1-3 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. Nr 62,poz.558 i Nr 74, poz.676) oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie tworzenia gminnego zespołu reagowania,powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz.U. Nr 215, poz.1818) zarządzam co następuje :

§ 1.

1.W celu zapewnienia ochrony ludności , mienia i środowiska przed skutkami klęsk żywiołowych powołuję Gminny Zespół Reagowania zwany dalej gminnym zespołem , składający się z szefa zespołu , jego zastępcy oraz grup roboczych o charakterze stałym i czsowym .
2. Na szefa zespołu wyznaczam Z-cę Wójta .Funkcję zastępcy szefa zespołu będzie pełnił Sekretarz Gminy .
3. W skład grupy o charakterze stałym wchodzą :
1) grupa planowania cywilnego :
a) inspektor ds. pozamilitarnych przygotowań obronnych ,
b) inspektor ds. inwestycji i planowania przestrzennego,
2) grupa monitorowania , prognoz i analiz
a) inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
b) kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej
4. Grupa robocza o charakterze stałym tworzy Gminne Centrum Reagowania , będące komórką organizacyjną Urzędu .
5. W skład grupy o charakterze czasowym wchodzą :
1) grupa operacji i organizacji działań :
a) Komendant Gminny OSP ,
b) Kierowcy OSP ,
2) grupa zabezpieczenia logistycznego :
a) inspektor ds. obsługi rady gminy ,
b) inspektor ds. oświaty i kultury,
3) grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno – bytowej :
a) kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ,
b) inspektor ds. gospodarki gruntami .

§ 2.

1.Pracą gminnego zespołu kieruje jego szef .
2. Do zadań szefa zespołu należy w szczególności :
1) Przygotowanie rocznego planu pracy zespołu;
2) Opracowanie regulaminu bieżących prac zespołu oraz działań w sytuacjach zagrożeń katastrofą naturalną lub awarią techniczną noszącą znamiona klęski żywiołowej ;
3) Ustalenie przedmiotu i terminu posiedzeń ;
4) Zawiadamianie o terminach posiedzeń ;
5) Przewodniczenie posiedzeniom ;
6) Zapraszanie na posiedzenia osób niebędących członkami zespołu .
3. Posiedzenie zespołu zwołuje jego szef na polecenie wójta raz na kwartał , a także w zależności od potrzeb .
4. Posiedzeniami zespołu kieruje szef , a w razie jego nieobecności - zastępca szefa .

§ 3.

1. Grupy robocze zespołów o charakterze stałym pracują zgodnie z rozkładem czasu pracy obowiązującym w Urzędzie, z zapewnieniem dobowych dyżurów .
2. W czasie obowiązywania stanu klęski żywiołowej zespoły pracują w składzie grup roboczych o charakterze stałym i czasowym ,w trybie ciągłym, z zapewnieniem zmianowej pracy osób wchodzących w ich skład .

§ 4.

Dokumentami prac zespołu są :
1) roczne plany pracy ;
2) plany reagowania kryzysowego ;
3) plany ćwiczeń ;
4) protokoły posiedzeń grup roboczych o charakterze stałym i czasowym ;
5) karty zdarzeń i raporty odbudowy .

§ 5.

Traci moc Zarządzenie Nr 2/2002 Wójta gminy Miastkowo z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego .

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


WÓJT
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-08-25 11:20
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-08-25 11:30
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 258