Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 52/03
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 października 2003 r.
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 33, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) zarządza się, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Miastkowo, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 15/03 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego § 4 ust 4 otrzymuje brzmienie;
„4. Wójt nadzoruje prace Urzędu przy pomocy Zastępcy Wójta i Sekretarza Gminy. Zastępca Wójta odpowiada za prace w zakresie oświaty, kultury i sportu, za sprawy kadrowe, działalności gospodarczej, a także rolnictwa i ochrony środowiska. Natomiast Sekretarzowi Gminy bezpośrednią podlegają sprawy kancelaryjne Urzędu, obsługi Rady, a także zabezpieczenia Urzędu i porządku w pomieszczeniach Urzędu Gminy”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-11-04 09:09
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-11-04 09:21
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 231