Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 28.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie powierzenia wykonania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego
Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907,  984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 478, 605) zarządzam co następuje:

§ 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę kruszywa naturalnego do remontu dróg w ramach funduszu sołeckiego”, powierzam pracownikowi Pani Janinie Cwalina pełniącej funkcję Sekretarza Gminy Miastkowo, wykonanie czynności zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego, od momentu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia do momentu zatwierdzenia protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego,  włącznie z podpisaniem umowy z wykonawcą.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Kazimierz Górski

 


Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Kuczyńska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-05-04 13:35
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-05-04 13:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 178