Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 62/03
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 19 grudnia 2003 r.
powiatowego banku informacji gospodarczych
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz uchwały Nr 155/XXXII/02 z dnia 27 czerwca 2002 r. Rady Gminy Miastkowo w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Instytucjonalnego Gminy Miastkowo zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przystępuje się do opracowania oraz aktualizacji Powiatowego Banku Informacji Gospodarczych.
2. Prace w tym zakresie realizowane są we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Łomży.

§ 2

Powiatowy Bank Informacji Gospodarczych w wersji elektronicznej umieszczony zostaje na stronie internetowej http://www.powiatlomzynski.pl/

§ 3

Za bieżącą aktualizacje powiatowego banku informacji gospodarczej w części dotyczącej gminy Miastkowo odpowiedzialny jest pracownik zatrudniony w Urzędzie Gminy Miastkowo na stanowisku zastępcy wójta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-12-24 09:44
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-12-24 09:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 203