Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 64/03
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 19 grudnia 2003 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271 , Nr 214 , poz.1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 ) z a r z ą d z a się , c o n a s t ę p u j e :

§ 1

Sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na IX sesji Rady Gminy w dniu 16 grudnia 2003 roku określają harmonogramy stanowiące załączniki Nr 1, 2, 3, 4 , 5 , 6, 7 , 8 do zarządzenia .

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w kolumnach 5 i 6 harmonogramów .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .


W Ó J T
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-12-26 08:20
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-12-26 08:32
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 205