Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 2/04
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 6 stycznia 2004 r.
w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2004 roku
Na podstawie art.17 ust.6 i 7 z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U z 2002 r. nr 21,poz.205,nr 74,poz.676,nr 81,poz.732, nr 113,poz.984 i 985,nr 156,poz.1301,nr 166,poz.1363,nr 199,poz.1673 ,nr 200,poz.1679 i 1687 oraz 2003r. nr 45,poz.391,nr 90,poz.844,nr 96,poz.874,nr139,poz.1326 i nr 179, poz.1750) w związku z §4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju , szefów obrony cywilnej województw , powiatów i gmin (Dz.U nr 96,poz.850) oraz Zarządzenia Nr 152/03 Wojewody Podlaskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2004 roku zarządza się co następuje :

§ 1

1. Ustala się wytyczne w sprawie realizacji zadań obronnych w gminie stanowiące załącznik
Nr 1 do zarządzenia .
2. Ustala się wytyczne w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w gminie Miastkowo na
rok 2004 stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia .

§ 2

Zobowiązuje się pracownika ds. obronnych i obrony cywilnej do ustalenia wytycznych i kalendarzowych planów działania dla podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych do realizacji zadań określonych w wytycznych , o których mowa w §1 .

§ 3

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam pracownikowi ds. obronnych i obrony cywilnej

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania .


Wójt
Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Wytyczne w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej 36,36 KB 69

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-01-13 11:01
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-01-13 11:06
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2004-01-13 11:01
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 243