Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 5/04
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 16 stycznia 2004 r.
powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na:
- sprzedaż nieruchomości zabudowanej obiektami zabytkowymi w Tarnowie
Na podstawie §8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r z w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy ( Dz. U. Nr 9, poz.30, z 2003r Nr 8, poz. 80), Wójt Gminy Miastkowo zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do wyboru najkorzystniejszej ceny , w składzie:

1. Agnieszka Skupska -Przewodniczący
2. Bogumiła Małż - członek
3. Donata Sierzputowska - członek
4. Teresa Gorzoch - członek

§ 2

Do zadań komisji należy:
1. Publiczne otwarcie przetargu.
2. Sporządzenie protokołu postępowania i podjęcie rozstrzygnięć w drodze głosowania.
3. Dokonanie wyboru uczestnika, który zaoferował najwyższą cenę.

§ 3

Komisja przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Przetargu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę w dniu przetargu.

§ 5

Komisja przetargowa ma prawo unieważnić przetarg w przypadku braku wpłat wadium w określonym terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu.

Wójt
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-01-19 11:04
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-01-19 11:13
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 254