Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 13/04
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 2 kwietnia 2004 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 , Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 ) z a r z ą d z a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1

Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad
XII sesji odbytej w dniu 31 marca 2004 r.:

1) uchwała Nr XII/72/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok - zobowiązuje
się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 rok, zgodnie
z postanowieniami uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

2) uchwała Nr XII/73/04 w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do przestrzegania zasad i terminów zawartych
w uchwale,

3) uchwała Nr XII/75/04 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok- zobowiązuje się Pełnomocnika Wójta do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych do koordynacji programu ,
rok 2004,

4) uchwała Nr XII/76/04 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej – zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do przesłania uchwały wraz z uzasadnieniem Wojewodzie , skarżącej oraz do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, niezwłocznie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-04-08 08:36
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-04-08 08:48
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 228