Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 14/04
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 19 kwietnia 2004 r.
przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XIII sesji Rady Gminy
w sprawach :
1. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnych z zasobu gminnego,
2. likwidacji filii w Chojnach Naruszczkach Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie,
3. wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy umowy o dofinansowanie
przedsięwzięcia p.n.”budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Miastkowie.
stanowiące załączniki Nr 1 – 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1.Upoważnia się:
1) Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego
w § 1 pkt 2 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia,
2) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego
w § 1 pkt 3 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia,
3) Inspektora do spraw gospodarki mieniem komunalnym do przedstawienia w czasie obrad
sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 1 wraz z uzasadnieniem potrzeby
jego podjęcia,
4) Inspektora do spraw zamówień publicznych do przedstawienia w czasie obrad sesji
projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 4 wraz z uzasadnieniem potrzeby
jego podjęcia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Wójt
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-04-23 08:29
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-04-23 08:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 243