Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 15/04
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 5 maja 2004 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 ,Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 ) zarządza się, co następuje:

§ 1

Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad
XIII sesji odbytej w dniu 29 kwietnia 2004 r.

1) uchwała Nr XIII/76/04 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy - zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do przesłania uchwały Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, niezwłocznie;

2) uchwała Nr XIII/77/04 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnych
z zasobu gminnego – zobowiązuje się inspektora do spraw gospodarki komunalnej do przygotowania wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , podanie do publicznej wiadomości , a następnie ogłoszenie przetargu - do 31 lipca 2004 r;

3) uchwała Nr XIII/78/04 w sprawie likwidacji filii w Chojnach Naruszczkach Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie - zobowiązuje się inspektora do spraw oświaty i kultury do przekazania po jednym egzemplarzu uchwały: Wojewodzie, Kuratorium Oświaty
oraz wywieszenia na tablicach ogłoszeń w szkołach na terenie gminy i sołectwach: Sulki, Chojny Naruszczki , Leopoldowo, niezwłocznie;

4) uchwała Nr XIII/79/04 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojta Gminy umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n.”budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Miastkowie”- zawarcie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia i zabezpieczenie prawidłowego wykorzystania środków z MENiS w postaci weksla inblanco na sumę dotacji – realizacja do końca 2004 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-05-07 10:41
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-05-07 10:49
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 245