Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 17/04
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 17 maja 2004 r.
przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XIV sesji Rady Gminy w sprawach :
1 zmian w budżecie gminy na 2004 rok,
2. wynagrodzenia Wójta Gminy Jerzego Wróblewskiego
stanowiące załączniki Nr 1 – 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekty uchwał wymienione w § 1 przedstawię w czasie obrad sesji osobiście.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Wójt
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-05-21 08:57
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-05-21 09:08
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 228