Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 20/04
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 2 czerwca 2004 r.
sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 ,Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 ) zarządza , co następuje :

§ 1

Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad
XIV sesji odbytej w dniu 26 maja 2004 r.:

1) uchwała Nr XIV/80/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok - zobowiązuje
się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 rok, zgodnie
z postanowieniami uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

2) uchwała Nr XIV/81/04 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Jerzego Wróblewskiego – zobowiązuje się Skarbnika Gminy do wypłacania wynagrodzenia w wysokości określonej
w uchwale , a pracownika prowadzącego kadry do włączenia jednego egzemplarza uchwały w akta , niezwłocznie po jej otrzymaniu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-06-10 12:19
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-06-10 12:29
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 249