Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 21/04
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 2 czerwca 2004 r.
ogłoszenia konkursu inspirującego podnoszenie stanu czystości i porządku, ładu i wyglądu estetycznego gminy.
Na podstawie art.30,ust.1 i 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm./ i w związku z uchwałą Nr XI/71/04 Rady Gminy Miastkowo z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok zarządza się co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkurs inspirujący podnoszenie stanu czystości i porządku , ładu i wyglądu estetycznego gminy.

§ 2

Zasady konkursu określone są w regulaminie , który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Powołuje się Gminną Komisję Konkursową w składzie:

1. Jan Lipiński - przewodniczący Komisji,
2. Janina Cwalina - członek Komisji,
3. Donata Sierzputowska - członek Komisji.

Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie konkursu zgodnie z regulaminem.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


W ó j t
Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 24,15 KB 60

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-06-04 10:54
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-06-04 11:00
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2004-06-04 10:55
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 256