Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 22/04
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 18 czerwca 2004 r.
przeznaczenia do zbycia nieruchomości rolnych z zasobu gminnego
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568 oraz uchwały Nr XII/77/04 Rady Gminy Miastkowo z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnych z zasobu gminnego zarządzam co następuje :

§ 1

Przeznaczam do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości rolne z zasobu gminnego położone w obrębie wsi Drogoszewo , gmina Miastkowo , oznaczone numerem geodezyjnym :
851 / 6 o powierzchni 3 800 m2 Kw Nr 37. 264, 852 / 13 o powierzchni 2 700 m2 Kw Nr 37 264.

§ 2

Szczegółowe warunki sprzedaży oraz termin przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w ogłoszeniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .


WÓJT
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-06-21 12:04
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-06-21 12:16
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 241