Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 26/04
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 17 sierpnia 2004 r.
przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XV sesji Rady Gminy
w sprawach :
1. zmian w budżecie gminy na 2004 rok,
2. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo i określenia granic ich obwodów,
3. ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo,
4. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego w jednostkach organizacyjnych Gminy Miastkowo ,
5. określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Miastkowo,
6. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej z zasobu gminnego,
7. nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Miastkowie,
8 . uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska do 2014 roku oraz Planu Gospodarki Odpadami na lata 2004 – 2014, stanowiące załączniki Nr 1 – 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekty uchwał wymienione w § 1 przedstawię w czasie obrad sesji osobiście.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .


W Ó J T
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-08-19 12:23
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-08-19 12:30
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 215