Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 27/04
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 3 września 2004 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 ,Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XV sesji odbytej w dniu 30 sierpnia 2004 r. :

1) uchwała Nr XV/82/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok – zobowiązuje
się Skarbnika gminy do dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 rok, zgodnie
z postanowieniami uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

2) uchwała Nr XV/83/04 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo i określenia granic ich obwodów-
zobowiązuje się inspektora do spraw oświaty i kultury do przekazania po jednym egzemplarzu uchwały: Wojewodzie, Kuratorium Oświaty oraz wywieszenia na tablicach ogłoszeń w szkołach, oraz sołectwach na terenie gminy, niezwłocznie po jej otrzymaniu ;

3) uchwała Nr XV/84/04 w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo - zobowiązuje
się inspektora do spraw oświaty i kultury do przekazania po jednym egzemplarzu uchwały: Wojewodzie, Kuratorium Oświaty oraz wywieszenia na tablicach ogłoszeń w szkołach na terenie gminy, niezwłocznie po otrzymaniu;

4) uchwała Nr XV/85/04 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego w jednostkach organizacyjnych Gminy Miastkowo – zobowiązuje
się Zastępcę Wójta do przekazania po jednym egzemplarzu uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

5) uchwała nr XV/86/04 w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Miastkowo –zobowiązuje
się inspektora do spraw inwestycji i planowania przestrzennego do naliczania opłat zgodnie
z postanowieniem w uchwale , bezterminowo;

6) uchwała Nr XV/87/04 w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Miastkowie – zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do koordynowania zadań zawartych w statucie , bezterminowo;

7) uchwała Nr XV/88/04 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska do 2014 roku oraz Planu Gospodarki Odpadami na lata 2004 – 2014 – zobowiązuje
się inspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska do koordynowania programu ,
w latach 2004-2014;

8) uchwała Nr XV/89/04 w sprawie dofinansowania projektu ,, Biblioteki Publiczne – Internet-Informacje- Społeczeństwo w województwie podlaskim”- zobowiązuje
się Kierownika Biblioteki do koordynowania prac związanych z programem, do zakończenia programu.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-09-09 10:05
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-09-09 10:17
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 206