Unknown column 'id_gr' in 'where clause'
SELECT id_kat, nazwa FROM `artykuly_kat` WHERE id_gr=18 AND ukryj=0 ORDER BY poz ASC
ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia
  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia Wójta


Numer
Typ aktu
Data Wyczy datwybierz dat - Wyczy datwybierz dat
W sprawie

Informacje o akcie
Numer27/04
OrganWjt Gminy -> Zarzdzenia Wjta
Data03-09-2004
W sprawieokrelenia sposobu wykonania uchwa Rady Gminy.

Tre
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 ,Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 ) zarzdza si, co nastpuje:

§ 1.

Okrela si nastpujcy sposób wykonania uchwa Rady Gminy podjtych podczas obrad XV sesji odbytej w dniu 30 sierpnia 2004 r. :

1) uchwaa Nr XV/82/04 w sprawie zmian w budecie gminy na 2004 rok – zobowizuje
si Skarbnika gminy do dokonania zmian w budecie gminy na 2004 rok, zgodnie
z postanowieniami uchway, niezwocznie po jej otrzymaniu;

2) uchwaa Nr XV/83/04 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó podstawowych prowadzonych przez Gmin Miastkowo i okrelenia granic ich obwodów-
zobowizuje si inspektora do spraw owiaty i kultury do przekazania po jednym egzemplarzu uchway: Wojewodzie, Kuratorium Owiaty oraz wywieszenia na tablicach ogosze w szkoach, oraz soectwach na terenie gminy, niezwocznie po jej otrzymaniu ;

3) uchwaa Nr XV/84/04 w sprawie ustalenia planu sieci oddziaów przedszkolnych w szkoach podstawowych prowadzonych przez Gmin Miastkowo - zobowizuje
si inspektora do spraw owiaty i kultury do przekazania po jednym egzemplarzu uchway: Wojewodzie, Kuratorium Owiaty oraz wywieszenia na tablicach ogosze w szkoach na terenie gminy, niezwocznie po otrzymaniu;

4) uchwaa Nr XV/85/04 w sprawie ustalenia najniszego wynagrodzenia zasadniczego obowizujcego w jednostkach organizacyjnych Gminy Miastkowo – zobowizuje
si Zastpc Wójta do przekazania po jednym egzemplarzu uchway kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, niezwocznie po jej otrzymaniu;

5) uchwaa nr XV/86/04 w sprawie okrelenia wysokoci stawek za zajcie pasa drogowego w cigu dróg gminnych, których zarzdc jest Wójt Gminy Miastkowo –zobowizuje
si inspektora do spraw inwestycji i planowania przestrzennego do naliczania opat zgodnie
z postanowieniem w uchwale , bezterminowo;

6) uchwaa Nr XV/87/04 w sprawie nadania statutu Orodkowi Pomocy Spoecznej w Miastkowie – zobowizuje si Kierownika Orodka Pomocy Spoecznej do koordynowania zada zawartych w statucie , bezterminowo;

7) uchwaa Nr XV/88/04 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony rodowiska do 2014 roku oraz Planu Gospodarki Odpadami na lata 2004 – 2014 – zobowizuje
si inspektora do spraw rolnictwa i ochrony rodowiska do koordynowania programu ,
w latach 2004-2014;

8) uchwaa Nr XV/89/04 w sprawie dofinansowania projektu ,, Biblioteki Publiczne – Internet-Informacje- Spoeczestwo w województwie podlaskim”- zobowizuje
si Kierownika Biblioteki do koordynowania prac zwizanych z programem, do zakoczenia programu.

§ 2.

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podjcia.


W Ó J T
Jerzy Wróblewski
 

Wprowadzi(a) :Barbara Kalinowska2004-09-09 10:05
Zatwierdzi(a) :Janina Cwalina2004-09-09 10:17

Ostatnia zmiana : 09 wrzesie 2004
  Wywietle : 128