Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 2.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 9 stycznia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260) zarządza, co następuje:
 
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu gminy ogółem 19 769 518,00 zł, w tym:
- dochody bieżące - 19 492 782,00 zł,
- dochody majątkowe - 276 736,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy ogółem 23 041 069,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące  - 19 521 722,00 zł,
- wydatki majątkowe - 3 519 347,00 zł.
 
§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
Wójt
Kazimierz Górski
Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 357,4 KB 64

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-01-18 09:50
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-01-18 09:50
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-01-18 09:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 176