Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 1.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 9 stycznia 2017 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie,  oddanie w najem lub dzierżawę nieruchomości z zasobu gminnego
Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z  2014 r.  poz. 1490 ) zarządzam, co następuje:                                                                       

§ 1 1. Powołuje Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargów na zbycie, oddanie w najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastkowo w składzie:

Przewodniczący                  -  Janina Cwalina 

Z-ca  przewodniczącego      -  Agnieszka Bogumiła Skupska

Członkowie                        -  Bogumiła Małż
                                         -  Katarzyna Kuczyńska
                                         -  Dorota Prytuła

2. Komisja o której mowa w ust. 1, wykonuje swoje zadania w składzie liczącym minimum trzy osoby.

§ 2. Do zadań komisji należy:

  1. Publiczne otwarcie przetargu.
  2. Sporządzenie protokołu postępowania i podjęcie rozstrzygnięć w drodze głosowania.
  3. Dokonanie wyboru  kandydata na nabywcę , najemcę  lub dzierżawcę.

§ 3.  Komisja przetargowa będzie pracować  w oparciu o regulamin przetargu, opracowany odrębnie, do każdego przetargu.

§ 4.  Traci moc Zarządzenie nr 22/10 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 6 września 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaz, oddanie w najem lub dzierżawę nieruchomości gruntowych i budynków z zasobu gminnego.

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


W Ó J T

Kazimierz Górski

 


Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-01-18 11:07
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-01-18 11:07
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 174