Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 32/04
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 4 listopada 2004 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 , Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XVI sesji odbytej w dniu 29 października 2004 r. :

1) uchwała Nr XVI/90/04 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania niektórych czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta– zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do przekazania 1 egzemplarza uchwały Wojewodzie;

2) uchwała Nr XVI/91/04 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze - zobowiązuje się inspektora do spraw oświaty i kultury do przekazania po jednym egzemplarzu uchwały: Wojewodzie, Kuratorium Oświaty, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

3) uchwała Nr XVI/92/04 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Miastkowo - zobowiązuje się inspektora do spraw oświaty i kultury do przekazania po jednym egzemplarzu uchwały: Wojewodzie, Kuratorium Oświaty, niezwłocznie po otrzymaniu;

4) uchwała Nr XVI/93/04 w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu dotacji
z budżetu gminy podmiotom niezliczonym do sektora finansów publicznych
i niedziałających w celu osiągnięcia zysku –zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zabezpieczenia środków w budżecie na dotacje dla organizacji pozarządowych
i każdorazowo przestrzeganie przepisów uchwały i ustawy przy udzielenia dotacji przedmiotowym podmiotom, bezterminowo;

5) uchwała Nr XVI/94/04 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów,- zobowiązuje się Zastępcę Wójta do przestrzegania postanowień zawartych w uchwale przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż alkoholu bezterminowo;

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-11-08 11:12
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-11-08 11:21
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 205