Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 4.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XIX sesji Rady Gminy w sprawach:
   1) uchwalenia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok;
   2) zmian w budżecie gminy na 2017 r.;
   3) przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii ;
   4) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego;

 - stanowiące załączniki nr 1 - 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Upoważniam:

1) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 2  wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia;
2) Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 1  wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia;
4) Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 3 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia;
5) Zastępcy Kierownika USC do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 4 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W Ó J T

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-01-30 15:18
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-01-30 15:18
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 172