Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 33/04
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 15 listopada 2004 r.
projektu budżetu gminy na 2005 rok.
Na podstawie art. 52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 588, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 , Nr 214, poz. 1806, z 2003 r, Nr 80, poz. 717 Nr 162, poz.1568, z 2004 r, Nr.102, poz.1055, Nr116, poz.1203), oraz art. 119, art.120, art.121 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851, z 2004r, Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 209, poz.2132 ) oraz uchwały Nr XII/73/04 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam , co następuje :

§ 1

Ustala się :

1. projekt budżetu gminy na 2005 rok , w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami , stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. objaśnienia do projektu budżetu , zgodnie z załącznikiem Nr 2 ,
3 informację o stanie mienia komunalnego gminy , zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

§ 2

Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .


W Ó J T
Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Projekt budżetu gminy na 2005 r. 234,09 KB 73

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-11-22 08:39
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-11-22 08:50
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2004-11-22 08:40
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 223