Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 5.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XIX sesji odbytej w dniu 14 lutego 2017 r.

1) uchwała Nr XIX/102/2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii na 2017 rok -  zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przekazania wyciągów kierownikom instytucji kultury, dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjum oraz innym realizatorom zadań oraz zapewnienie jego realizacji przez cały rok i złożenia sprawozdania, realizacja 2017 r.;

2) uchwała Nr XIX/103/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok  - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zapewnienia realizacji budżetu zgodnie z postanowieniami uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

3) uchwała Nr XIX/104/2017 w sprawie  przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii - zobowiązuje się  inspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska do koordynacji uchwały, od wejścia w życie uchwały;

4)  uchwała Nr XIX/105/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego - zobowiązuje się Zastępcę Kierownika USC do przekazania uchwały Dyrektorom Szkół na terenie gminy oraz Kuratorowi Oświaty i Związkom Zawodowym  w celu zaopiniowania, a inspektorowi ds. obsługi Rady do przekazania Wojewodzie, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W ó j t

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-02-20 10:53
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-02-20 10:53
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 163