Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 34/04
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 25 października 2004 r.
przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r.Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XVII sesji Rady Gminy
w sprawach :
1. ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru,
2. obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na rok 2005,
3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok,
4. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok,
5. budżetu gminy na 2005 rok, stanowiące załączniki Nr 1 – 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekty uchwał wymienione w § 1 przedstawię w czasie obrad sesji osobiście.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-11-02 08:42
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-11-02 08:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 221