Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 8.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 2 marca 2017 r.
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 20016r. Poz. 446, 1579, 1948) o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ((Dz.U. z 2015 r. poz. 1390; ) i Uchwały Nr V/30/2011 Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zarządzam , co następuje:

§1. Powołuję Zespół Interdyscyplinarny w następującym składzie:

  1. Małgorzata Jasińska – Pedagog Szkolny zatrudniony w Publicznym Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie.
  2. Regina Pianko – Sekretarz Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastkowie ,
  3. Barbara Kobylińska – Pielęgniarka Zespołu Lekarza Rodzinnego w Miastkowie .
  4. Marzanna Barbara Guz– Kurator Zawodowy Sądu Rejonowego w Łomży .
  5. Małgorzata Rogula – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Miastkowie
  6. Katarzyna Kobus – St. Specjalista pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastkowie.
  7. Danuta Modzelewska – St. Pracownik Socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie.
  8. Grzegorz Podgórski – Kierownik Posterunku Policji w Śniadowie
  9. Marcin Chojnowski – Prezes Klubu Sportowego ,,Miastkowo’’, z siedzibą w Chojnach Naruszczkach.

§ 2. Organizację pracy zespołu określa Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 12.2012 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 21 lutego 2012r., Nr 26.2012 r. z dnia 18 czerwca , Nr 35.2014 z dnia 17 października 2014r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Wójt

Kazimierz Górski

 

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikiem 81,88 KB 68

Informacje wytworzył(a) :Regina Pianko
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-03-02 13:52
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-03-02 13:52
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-03-02 13:53
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 172