Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 36/04
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 16 grudnia 2004 r.
przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r.
Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XVIII sesji Rady Gminy
w sprawach :
1. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok,
2. zmian w budżecie gminy na 2004 rok,
3. zmian w budżecie gminy na 2005 rok,
stanowiące załączniki Nr 1 – 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Upoważnia się Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 ust.1 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.
2. Projekt uchwały wymieniony w § 1 ust.2 i 3 przedstawię w czasie obrad sesji osobiście.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-12-23 09:35
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-12-23 09:42
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 228