Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 12.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 3 kwietnia 2017 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XX sesji odbytej w dniu 30 marca 2017 r.

1) uchwała Nr XX/106/2017 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Miastkowo ;

- uchwała Nr XX/107/2017 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo

- zobowiązuje się Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami do przestrzegania  zapisów uchwały, a inspektora ds. obsługi Rady Gminy do przekazania  uchwały Wojewodzie, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

2) uchwała Nr XX/108/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego - zobowiązuje się Zastępcę Kierownika USC do przekazania uchwały Dyrektorom Szkół na terenie gminy w celu  realizacji, a inspektora ds. obsługi Rady Gminy do przekazania  uchwały Wojewodzie oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

3) uchwała Nr XX/109/2017 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo na 2017 rok -– zobowiązuje się inspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska do koordynacji Programu, od dnia wejścia w życie uchwały:

5) uchwała Nr XX/110/2017 w sprawie  przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii - zobowiązuje się  inspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska do koordynacji uchwały, od wejścia w życie uchwały;

6) uchwała Nr XX/111/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2017-2022  - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do realizacji uchwały, realizacja w latach 2017 – 2022;

7)  uchwała Nr XX/112/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok  - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zapewnienia realizacji budżetu zgodnie z postanowieniami uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W ó j t

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-04-05 13:45
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-04-05 13:45
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 164