Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 10.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
Na  podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, według którego:
1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 20 648 280,01 zł, w tym:
- plan dochodów bieżących – 20 291 354,90 zł;
- plan dochodów majątkowych – 356 925,11 zł;
2) Wykonanie – 19 888 445,17 zł, w tym:
- dochody bieżące – 19 531 927,71 zł;
- dochody majątkowe – 356 517,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1A.
3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 21 513 649,01 zł, w tym:
- plan wydatków bieżących – 19 449 881,04 zł;
- plan wydatków majątkowych – 2 063 767,97 zł;
4) Wykonanie – 18 975 082,98 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 17 770 759,23 zł;
- wydatki majątkowe – 1 204 323,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2A.
 
§ 2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 
§ 3. Przyjąć sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych za 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
 
§ 4. Przyjąć sprawozdanie z  wykonania planów finansowych samorządowych jednostek kultury za 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
 
§ 5. Przyjąć informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
 
§ 6. Zarządzenie wraz z załącznikami przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.
 
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
 
Wójt
Kazimierz Górski
Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 989,42 KB 121

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-04-07 12:20
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-04-07 12:20
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-04-07 12:21
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 171